Hur beräknar man sitt tryckluftsbehov?

Av Patrik Eliasson, 2017-10-29

Vid val av kompressor och tryckluftsverktyg skall hänsyn tas till kompressorns utnyttjandegrad och verktygets förbrukning av luft per minut. Något man även bör tänka på när man använder flera verktyg samtidigt (se luftförbrukning respektive verktyg nedan). Betänk att utnyttjandegraden t ex kan vara 70% på en skruvkompressor medan utnyttjandegraden för en kolvkompressor kan väljas till 50%. Skall man använda flera verktyg så bör dessa verktygs luftförbrukning adderas. På så vis får man den bästa verkningsgraden för verktyget i paritet till rätt val av kompressor. Notera att de flesta luftförbrukande enheterna, med undantag av speciella applikationer, har ett önskat arbetstryck på 6,3 bar. Undantagen är exempelvis färgpistoler och pneumatiska cylindrar. Specifikationerna i tabellerna är vägledande. För fullt utnyttjande rekommenderas att ta till i överkant vid val av kompressor.

3.jpg TÄNK PÅ DETTA NÄR DU VÄLJER PRODUKT

Kompressorns tryck

Anges i enheterna för samtliga kompressorstorlekar.

Genomlupen cylindervolym

Är teoretiska prestanda som fås genom ekvationen: kolvantal x kolvarea x slaglängd x varvtal och anges i l/sek och I/min.

Fri avgiven luftmängd

Är kompressorns egentliga kapacitetsmått och anger vad kompressorn verkligen levererar i luftmängd. Den anges i l/sek och l/min. Den avgivna luftmängden är för Luna-kompressorer uppmätt vid 6 bar. OBS. Skilj på fri avgiven luftmängd och genomlupen cylindervolym. En förväxling av begreppen kan bli fatal vid en kompressordimensionering, då ju den fria avgivna luftmängden är ca 65% av genomlupen cylindervolym för 1-stegs kompressorer och 75% för 2-stegs kompressorer.

Belastningsgrad

Kolvkompressorns belastningsgrad är ca. 70%, vilket innebär att kolvkompressorn inte får vara i drift mer än 70% av arbetstiden. Kompressorn måste således orka ladda under arbetsoperationen och vila då trycket sjunker till inställt undre tryck.

Ventilavlastad drift

Motorn är här ständigt i drift och kompressorn går i ”tomgång”, dvs. avlastas mellan kompressionsintervallerna.Rent ventilerande aggregat måste handavlastas vid start mot tryck.

Helautomatisk drift

Rent helautomatisk drift gäller på kompressoraggregat med elmotor för direktstart t.o.m. 4 kW (5,5 hk). En tryckströmbrytare bryter och sluter motorn, som stoppar och startar kompressorn vid övre och undre tryckgräns.

Kombinerad elektropneumatisk driftautomatik

För helautomatisk drift med fördröjt stopp alt ventilavlastad drift. Används som regel på kompressoraggregat med YD-startad motor, dvs. fr.o.m. 5,5 kW (7,5 k) och uppåt.

Val av en eller flera kompressorer

Tryckluften är för många lika viktig som elkraften. En strävan bör vara 2 + 1 kompressor, dvs. två som är i drift och styrs automatiskt efter den ofta varierande luftförbrukningen samt en kompressor i reserv. En sådan lösning innebär driftsäkerhet, god driftekonomi och en rimlig investeringstakt.

Dimensionering av kompressoranläggningen

Välj tillräckligt stor och driftsäker kompressoranläggning för undvikande av bl.a. värme- och kondensproblem. Beräkna nettoluftförbrukningen med hänsyn tagen till utnyttjandegraden, tryckfall, läckage, slitage, etc. Med tanke på framtida behov, välj en kompressor med en kapacitet lika med dagens dubbla nettoförbrukning.

Utformning av kompressorrummet

Utrymmet bör vara tillräckligt för att underlätta underhåll, service och tillbyggnad. God ventilation är av största vikt. Rådgör med tillverkaren eller leverantören, även vad gäller tryckluftnätets utformning och dimensionering.

En- och tvåstegskompressorer

Enstegskompressorn är den vanligaste vid t.ex. sprutmålning, renblåsning, luftpåfyllning och för drift av luftverktyg. Tvåstegskompressorn behöver man när det erforderliga trycket överstiger 8 bar, exempelvis vid pumpning av stora däck till lastbilar.

Så här beräknar du ditt tryckluftsbehov:
luna-berakna-tryckluftsbehov.jpg

Ladda ner tabellen för tryckluftsbehov

Kategorier: Tryckluftsteknik

Patrik Eliasson

Patrik Eliasson

Kategorichef Tryckluft & Kem

Hitta mig på:

patrik.elisasson@luna.se